17 mrt 2023

Josia, de doorboorde koning

 Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


Josia keerde echter zijn gezicht niet van hem af, maar hij vermomde zich, om tegen hem te strijden. Hij luisterde niet naar de woorden van Necho op gezag van God, maar kwam om in het dal van Megiddo te strijden. De schutters schoten koning Josia echter neer. Toen zei de koning tegen zijn dienaren: Breng mij weg, want ik ben zwaargewond. En zijn dienaren haalden hem van de strijdwagen, en vervoerden hem op de tweede wagen die hij had, en brachten hem naar Jeruzalem. En hij stierf, en werd begraven in de graven van zijn vaderen. Heel Juda en Jeruzalem bedreef rouw over Josia. Jeremia maakte een klaaglied over Josia. (2 Kronieken 35:22-25).

Vanuit het perspectief van de auteurs van Koningen en Kronieken is Josia niet alleen een van Israëls grootste koningen, hij is ook een Messias-figuur (vergelijk 2 Koningen 23:25 met Deut 34:10). Hij koesterde Gods woord meer dan fijn goud (zie 2 Kronieken 34:1-33) en leidde Israël in een van hun grootste Pesachvieringen (2 Kronieken 35:1-19). Zijn vroegtijdige dood, net na Pesach, kwam totaal onverwacht, en bittere klaagzangen over deze “doorboorde koning” werden een vast onderdeel van Israëls nationale liturgie. 

Waarom is dit belangrijk? 
De omstandigheden van Josia's dood vormen de essentiële achtergrond voor het begrijpen van Zacharia 12:10-11. In deze verzen wordt het rouwen om “degene die Israël doorstoken heeft” (zie Zacharia 12:10) vergeleken met het rouwen om Josia: “Te dien dage zal er grote rouw zijn in Jeruzalem, zoals de rouw van Hadadrimmon* in de vlakte van Megiddo' (Zacharia 12:11; zie 2 Kronieken 35:24–2). Wat verlangen we naar deze dag, wanneer Israël ook de rouw om hun doorboorde koning (Yeshua), die stierf na het vieren van Pesach met zijn volk (Johannes 13-17), onderdeel zal maken van hun nationale liturgie.”

En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.  (Johannes 19:35-37).

Origineel: Josiah, the pierced king
Vertaald door: Aritha Vermeulen

5 vragen
  1. Hoe wordt de herinnering aan de rouw van Hadadrimmon bewaard in de joodse traditie en liturgie?
  2. Welke lessen kunnen we leren uit de rouw van Hadadrimmon en de dood van Josia voor ons geloof vandaag de dag?
  3. Wat is de relatie tussen de dood van Josia en de verzen in Zacharia 12:10-11?
  4. Wat of wie wordt er in Zacharia 12:10 precies bedoeld met "degene die Israël doorstoken heeft"?
  5. Welke parallelle verbanden kunnen we leggen tussen de rouw van Hadadrimmon en andere gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël, zoals de vernietiging van de Tempel en de ballingschap?
* In het jodendom wordt de rouw van Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo gezien als een nationale ramp en herinnert het aan de dood van koning Josia in de strijd tegen farao Necho II van Egypte. Josia wordt beschouwd als een rechtvaardige koning en zijn dood wordt gezien als een zware slag voor het volk van Israël. De rouw van Hadadrimmon herinnert het volk aan de noodzaak van verzoening met God en de hoop op verlossing door de komst van de Messias.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

1 opmerking: