24 mrt 2023

Jona en de heidenen

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)Markus 4:41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Het verhaal van Jezus die de storm kalmeert heeft veel overeenkomsten met het eerste hoofdstuk van Jona: In beide passages is er:
 • een vertrek per boot (Jona 1:3; Markus 4:36); 
 • een hevige storm (Jona 1:4; Markus 4:37); 
 • een boot die dreigt te zinken (Jona 1:4; Markus 4:37); 
 • een slapende hoofdpersoon (Jona 1:5; Markus 4:38); (4) 
 • doodsbange zeelieden (Jona 1:5; Markus 4:37); 
 • zeelieden zijn bang dat ze zullen omkomen (Jona 1:6, 14; zie ook 3:9; Markus 4:38)
 • een wonderbaarlijke bedaren van de storm (Jona 1:15; Markus 4:39);
 • zeelieden die met "grote angst" reageren op het wonder (Jona 1:16; Markus 4:41)

Ik geloof dat Markus twee punten wil maken met deze opzettelijke vergelijking. Ten eerste, omdat Jezus degene is die de storm kalmeert in het parallelle verhaal, moet Jezus God zijn! Ten tweede, door de vraag te stellen: "Wie is toch deze?", lieten de Joodse discipelen zien dat ze totaal anders waren dan de niet-joodse zeelieden met Jona op de boot, die onmiddellijk beseften wie de storm tot bedaren had gebracht en Hem begonnen te aanbidden! 

Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE; zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden geloften af. (Jona 1:16). 

Het evangelie van Markus bevestigt een waarheid die ik bij ontelbare gelegenheden heb zien uitkomen, en die me jaren geleden uitdaagde om de waarheid van het evangelie te overwegen: God gebruikt heidense volgelingen van Jezus om Joodse mensen tot jaloezie op te wekken door hun levende kennis en levendig geloof in de HERE, de God van Israël!

Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (Romeinen 11:11).

Origineel: Jonah and the gentiles
Vertaald door: Aritha Vermeulen

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

20 mrt 2023

Wat het vergeet-mij-nietje leert: 5 lessen van een kleine bloem

Vergeet mij nietjes zijn zo leuk. Ik heb achter het huis een grote bruine bloempot staan met vergeet mij nietjes erin. Ik kreeg ze van mijn vriendin, toen ik van kerk veranderde en we spraken af dat we elkaar trouw zoude blijven. Regelmatig kijk ik er even naar. 

Vergeet-me-nietjes: symbool van vriendschap en trouw
We zijn nog steeds vriendinnen. We vergeten elkaar niet, ook al gaan we niet meer naar dezelfde kerk en denken we verschillend over bepaalde dingen.
 

Omdat mijn vergeet-mij-nietjesweer opkomen, deel ik wat citaten over deze leuke plant.

5 lessen van de vergeet-me-nietjes
 1. De vergeet-me-nietjes zijn als kleine ogen die ons volgen terwijl we wandelen. Ze herinneren ons eraan dat we nooit alleen zijn, maar dat God altijd bij ons is.
 2. Als God de vergeet-me-nietjes niet vergeet, zal Hij ons zeker niet vergeten. Hij houdt van ons en zal voor ons zorgen, zelfs in de moeilijkste tijden.
 3. De vergeet-me-nietjes zijn zo klein en onopvallend, maar toch zijn ze zo mooi en vol betekenis. Zo kan ook ons leven klein lijken, maar het heeft nog steeds een doel en een betekenis in Gods plan.
 4. De vergeet-me-nietjes herinneren ons eraan dat God trouw is en Zijn beloften nooit zal verbreken. Laten we ons vertrouwen op Hem stellen en ons leven aan Hem toevertrouwen.
 5. Net zoals de vergeet-me-nietjes elk jaar terugkeren en ons blijven herinneren aan de schoonheid van de natuur, zo moeten wij onszelf blijven herinneren aan de goedheid en liefde van God in ons leven.
Bron: C. H. Spurgeons dagelijkse overdenkingen
--
🌿 Hoe kun je de terugkerende cyclus van de vergeet-me-nietjes gebruiken om je geloof te versterken?
🌷 Hoe "vier" jij de goedheid en liefde van God in je dagelijks leven?

17 mrt 2023

Josia, de doorboorde koning

 Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)


Josia keerde echter zijn gezicht niet van hem af, maar hij vermomde zich, om tegen hem te strijden. Hij luisterde niet naar de woorden van Necho op gezag van God, maar kwam om in het dal van Megiddo te strijden. De schutters schoten koning Josia echter neer. Toen zei de koning tegen zijn dienaren: Breng mij weg, want ik ben zwaargewond. En zijn dienaren haalden hem van de strijdwagen, en vervoerden hem op de tweede wagen die hij had, en brachten hem naar Jeruzalem. En hij stierf, en werd begraven in de graven van zijn vaderen. Heel Juda en Jeruzalem bedreef rouw over Josia. Jeremia maakte een klaaglied over Josia. (2 Kronieken 35:22-25).

Vanuit het perspectief van de auteurs van Koningen en Kronieken is Josia niet alleen een van Israëls grootste koningen, hij is ook een Messias-figuur (vergelijk 2 Koningen 23:25 met Deut 34:10). Hij koesterde Gods woord meer dan fijn goud (zie 2 Kronieken 34:1-33) en leidde Israël in een van hun grootste Pesachvieringen (2 Kronieken 35:1-19). Zijn vroegtijdige dood, net na Pesach, kwam totaal onverwacht, en bittere klaagzangen over deze “doorboorde koning” werden een vast onderdeel van Israëls nationale liturgie. 

Waarom is dit belangrijk? 
De omstandigheden van Josia's dood vormen de essentiële achtergrond voor het begrijpen van Zacharia 12:10-11. In deze verzen wordt het rouwen om “degene die Israël doorstoken heeft” (zie Zacharia 12:10) vergeleken met het rouwen om Josia: “Te dien dage zal er grote rouw zijn in Jeruzalem, zoals de rouw van Hadadrimmon* in de vlakte van Megiddo' (Zacharia 12:11; zie 2 Kronieken 35:24–2). Wat verlangen we naar deze dag, wanneer Israël ook de rouw om hun doorboorde koning (Yeshua), die stierf na het vieren van Pesach met zijn volk (Johannes 13-17), onderdeel zal maken van hun nationale liturgie.”

En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.  (Johannes 19:35-37).

Origineel: Josiah, the pierced king
Vertaald door: Aritha Vermeulen

5 vragen
 1. Hoe wordt de herinnering aan de rouw van Hadadrimmon bewaard in de joodse traditie en liturgie?
 2. Welke lessen kunnen we leren uit de rouw van Hadadrimmon en de dood van Josia voor ons geloof vandaag de dag?
 3. Wat is de relatie tussen de dood van Josia en de verzen in Zacharia 12:10-11?
 4. Wat of wie wordt er in Zacharia 12:10 precies bedoeld met "degene die Israël doorstoken heeft"?
 5. Welke parallelle verbanden kunnen we leggen tussen de rouw van Hadadrimmon en andere gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël, zoals de vernietiging van de Tempel en de ballingschap?
* In het jodendom wordt de rouw van Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo gezien als een nationale ramp en herinnert het aan de dood van koning Josia in de strijd tegen farao Necho II van Egypte. Josia wordt beschouwd als een rechtvaardige koning en zijn dood wordt gezien als een zware slag voor het volk van Israël. De rouw van Hadadrimmon herinnert het volk aan de noodzaak van verzoening met God en de hoop op verlossing door de komst van de Messias.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

15 mrt 2023

Zalig zijn de vredestichters (2)

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden. Mattheüs 5:9

Vredestichters zijn mensen die vrede brengen aan anderen, omdat ze die zelf hebben. Iemand die met een onopgelost conflict in zijn eigen hart leeft, kan anderen geen vrede brengen.Conflicten lijken sommige mensen te achtervolgen. De reden dat het hen volgt, is dat het in hen leeft. Waarmee je gevuld bent, zal uit je vloeien als andere mensen tegen je aan botsen. Je kunt niet geven wat je niet hebt.

Hoe krijg je rust?
Vrede in je hart vloeit voort uit zuiverheid in je leven. Let op de volgorde: "Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Matteüs 5:8). "Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden" (5:9). Er is een directe verbinding.

Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam. (Jakobus 3:17)

Eerst puur, dan vreedzaam - er is een bepaald orde. De vrede van het hart vloeit voort uit de zuiverheid van het leven. Waarom? Zuiverheid van hart is 'één ding willen'. De persoon die één ding wil, is iemand die vrede kan hebben. De onzuiver persoon heeft een hart dat fundamenteel verdeeld is. Hij of zij wil twee tegenstrijdige dingen tegelijk. Zolang dat onopgeloste conflict woedt, is er geen vrede. Jacobus spreekt hierover

Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. Jakobus 4:1-2

Passies zijn "in oorlog" in de kern van de verdeeldheid zaaiende persoon. Als deze persoon tot een punt was gekomen om één ding te willen, zouden ze een middel hebben om met hun passies om te gaan. Maar zonder zuiverheid merkt deze persoon dat hij constant 'hinkt tussen twee meningen, gedachten', om de prachtige uitdrukking van Elia te gebruiken. Hij is een dubbelhartig man, onstabiel in al zijn wegen (Jakobus 1:8).

Daarom zegt de Bijbel: "Er is geen vrede voor de goddelozen" (Jesaja 57:21). De goddelozen kunnen geen vrede hebben omdat ze niet rein zijn. Vrede vloeit voort uit zuiverheid, dus hoe meer je zuiverheid nastreeft, hoe meer je vrede in je hart zult ontdekken en genieten. Hoe meer je toegeeft aan onzuiverheid, hoe meer conflicten, verstoringen en rusteloosheid je zult ervaren.

Rust brengen aan anderen
Vredestichters zijn mensen die vrede brengen aan anderen, omdat ze zelf vrede hebben.

De meesten van ons kunnen denken aan een relatie die niet is geëindigd zoals we hadden gewild dat het zou eindigen. We leven in een gevallen wereld, en zelfs op ons best zijn we zondaars in het proces van herstel. 

💔 Soms bevinden we ons op een plek waar we geen vrede kunnen sluiten. We voelen ons zoals David in Psalm 55. Hoe leef je daarmee? Daarover de volgende keer.

----

💡 Deze serie (Colin Smith behandeld de zaligsprekingen uit Mattheus 5) gaat over heiliging: het gaat er niet om hoe je christen wordt; het gaat erom hoe je groeit als christen

Er is geen doctrine in de Bijbel waar christenen meer mee worstelen dan met de doctrine van heiliging. Het is belangrijk om te onthouden dat heiliging een reis is waarin elke christen vooruitgang boekt. Maar geen enkele christen voltooit de reis in dit leven.

👉 Volgende keer: hoe je groeit als christen

© Colin S Smith. Website: OpentheBible.org

---

3 vragen bij Jacobus 3:17
 1. Volgens de Bijbel kan alleen een zuiver hart vrede hebben. Wat zijn enkele manieren waarop we onze harten kunnen zuiveren en vrede kunnen vinden te midden van onze innerlijke strijd?
 2. De Bijbel zegt dat een onzuiver persoon een hart heeft dat fundamenteel verdeeld is. Hoe kunnen we ons hart verenigen en de strijd tussen ons verlangen naar God en ons verlangen naar zonde overwinnen?
 3. Jakobus 3:17 zegt dat de wijsheid die van boven komt, vreedzaam is. Hoe kunnen we ons verlangen naar wijsheid gebruiken om onze innerlijke strijd te overwinnen en vrede te vinden?

10 mrt 2023

Geloof verenigt

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL) Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden, in verwarring door aan te bewijzen [symbibazō] dat deze Jezus de Christus is" (Handelingen 9:22).

Jaren geleden vertelde een familielid me op zijn sterfbed dat ik me vreselijk vergiste in Jezus, en hij verzekerde me dat als hij beter was, hij me aan de hand van de Joodse Geschriften zou bewijzen dat Jezus niet de Messias kan zijn. Het spijt me te moeten zeggen dat dit gesprek nooit heeft plaats gevonden, maar zijn uitdaging is me al die jaren bijgebleven. 

De strijd voor en/of tegen ons geloof gaat over de juiste interpretatie van het Oude Testament, en dat is precies waarom je het als gelovigen niet kunt veroorloven een leesplan dat de hele Bijbel omvat, te verwaarlozen. Het woord dat wordt gebruikt voor "bewijzen" (symbibazō) betekent "samenbrengen, verenigen" (zie Efeze 4:16; Kol 2:2,19), en verwijst naar een type argumentatie waarin Saul alle feiten uit de Tenach (de Thora, de Profeten en de Geschriften) gebruikte om zijn zaak te demonstreren. 

Het is mijn sterke overtuiging, en het is ook mijn persoonlijke ervaring dat hoe meer tijd we besteden aan het zorgvuldig mediteren over het Oude Testament, hoe meer we (zoals Saulus) 'gesterkt zullen worden; in kracht zullen blijven toenemen'. En laat niemand je ooit wijsmaken dat je geloof in Jezus als de Messias, het resultaat is van het niet kunnen lezen van het "Oude Testament" in het originele Hebreeuws. Want voor mij en een groeiend aantal Israëli's is het lezen van de Bijbel in de originele taal juist de reden waarom we geloven dat Jezus de beloofde Messias is!

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid (gretigheid) en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden. (Handelingen 17:11,12).

 

Origineel: TRUTH UNITES
Vertaald door: Aritha Vermeulen

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

8 mrt 2023

Zalig zijn de vredestichters (1)

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden. Mattheüs 5:9
Ik luister nog steeds elke morgen naar Colin's uitleg over de zaligsprekingen. Die van vandaag raakte me. Daarom de vertaling ervan.

🕊️ Ik hoop dat iemand er wat aan heeft.
🕊️ Blessed are the peacemakers (part 1)Zalig zijn de vredestichters

Colin Smith

We hebben gezien dat er orde is in de zaligsprekingen.  Het feit dat dit de laatste is, zegt ons veel over het hart van God. Dit is het moeilijkste van allemaal – veel moeilijker dan bijvoorbeeld zuiverheid.

Geweld en strijd in de stad
In het nieuws kunnen we lezen over het geweld in de Oekraïense steden.** De Bijbel spreekt ook over “geweld en onenigheid in een stad” (Psalm 55:10).

Er is ruzie in de stad omdat er ruzie is in het gezin, en er is ruzie in het gezin omdat er ruzie is in ons hart. Psalm 55 is een klaagzang over verbroken relaties. Als je die ervaring doormaakt, kan dit helpend zijn.

Als David zegt: "ik zie geweld en onenigheid in de stad", heeft hij het over de stad van God. De strijd en het geweld kwamen niet van binnenvallende legers. Het rees op uit het volk van God zelf.

Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben; het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen, wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis! Psalm 55:12-13

Als je het verdriet kent van verraden vertrouwen in een huwelijk, in een zakelijk partnerschap, of in de kerk, herken je je in zijn woorden: “Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had, hij ontheiligt zijn verbond. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden.” (Psalm 55:20-21).

Daar is maar één antwoord op: “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” (Psalm 55:22).

Thomas Watson deelt een levendig beeld:

Satan ontsteekt het vuur van twist in de harten van mensen en gaat dan staan ​​en warmt zich bij het vuur. [1]Geroepen tot vrede
Er zijn vredestichters en er zijn vredebrekers. God roept ons op om vredestichters te zijn in een wereld vol conflicten. Laat me je enkele Schriftgedeelten geven om je te herinneren aan het belang en de zegen van vrede:

... maar God heeft je tot vrede geroepen. 1 Korintiërs 7:15
 
🕊️ Familie
: God roept je om bij te dragen aan de vrede van je familie. Of je een disfunctionele familie hebt of gezegend ben met een gelukkig familieleven; je bent door God geroepen om een ​​uit te zijn om vrede.
🕊️ Kerk: als lid van de gemeente roept God jou om bij te dragen aan de vrede ervan. Dat is geen optie; het is een roeping van God zelf.
🕊️ Werk, de gemeenschap. Waar je ook bent, wat je ook doet, God heeft je geroepen tot vrede.

Plan vrede
Zij die vrede plannen*, hebben vreugde. Spreuken 12:20

Aangezien dit de roeping van God is, moeten we er bewust naar streven: plan vrede! 
 • Waar we het niet hebben, zouden we ons als christen moeten afvragen: wat is de beste manier om het te krijgen? 
 • Waar we het wel hebben, zouden we ons moeten afvragen: hoe kunnen we het beschermen? Hoe zorgen we ervoor dat we deze rust niet verliezen?

In de Bijbel is het woord "shalom" (of vrede) meer dan de afwezigheid van conflict. Het is het actief genieten van al het goede. 


Terwijl ik nadenk over wat ik zeg en wat ik doe, zou ik mezelf deze vraag moeten stellen: wat zou vrede bevorderen? Wat zou de heelheid en gezondheid van mijn familie, kerk, collega's, buren en vrienden bevorderen? Ik zou daar plannen voor moeten bedenken. Plan vrede! Zij die vrede plannen, hebben grote vreugde!

Werk aan/voor vrede
Hebreeën 12:14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Vredestichters stoppen niet bij plannen - ze plannen het werk en ze werken aan het plan. Het woord 'jagen' duidt op inspanning, hard werken en volharding. 

👉 Volgende keer: wat betekent het om een ​​vredestichter te zijn

                                                   ❉⊱•═•⊰❉⊱•═•⊰❉⊱•═•⊰❉ 

[1] Thomas Watson, uit "De zaligsprekingen

* In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst wordt het woord "יוֹעִץ" (yow`ets) gebruikt voor "diegenen die vrede raden". Dit woord kan worden vertaald als "raadgever" of "adviseur". Het duidt op iemand die wijsheid en inzicht heeft en anderen helpt om goede beslissingen te nemen. De vertaling die Colin Smith gebruikt vertaald het woord als "plannen": Zij die vrede plannen, hebben vreugde. Mijn vertaling zegt: maar degenen die vrede raden, hebben blijdschap. De KVJ zegt: voor de raadgevers van vrede is vreugde

👉 Alle 3 de vertalingen wordt de boodschap overgebracht dat vrede en harmonie belangrijk zijn en dat het nastreven van vrede vreugde en voldoening brengt. de vertalingen benadrukken alle drie het belang van actief werken aan vrede en het helpen van anderen bij het vinden van vrede.

** Colin schreef het artikel dat ik gebruikte voor de vertaling in 2013. Hij zegt: "Even in these last weeks, this city that we love has again become notorious for violence" Ik verving dat door de huidige situatie van de steden in Oekraïne. Foto 1 is de stad Kiev.

© Colin S Smith. Website: OpentheBible.org
---

3  vragen over "zalig zijn de vredestichters"
🕊️ Wat is de relatie tussen onze innerlijke vreugde en het "jagen" naar vrede?
🕊️ Hoe kunnen we ons vermogen om vrede te stichten versterken en ontwikkelen, zelfs in situaties waarin we geconfronteerd worden met moeilijke emoties en stressvolle omstandigheden?
🕊️ Hoe kunnen we de uitdagingen overwinnen die gepaard gaan met het streven naar vrede, zoals onenigheid en tegenstand van anderen?

3 mrt 2023

Noem het niet het Oude Testament!

Door: ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)

Nee, ik doe niet aan muggenzifterij. Natuurlijk gebruiken we nog steeds de term "Oude Testament". Maar heb je nagedacht over het effect dat deze naam heeft gehad op onze lezing van de Schrift. Wanneer we ernaar verwijzen als het "Oude" Testament, geeft dit de implicatie dat deze boeken niet meer relevant zijn. 

Dr. Seth Postell legt uit waarom de verbonden en beloften in de boeken van de Tenach nog steeds actief zijn in ons heden en toekomst. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.